අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් සහ (03) ඉල්ලා අස්වූ ආණ්ඩුකාරවරුන් වන අසාද් සාලි සහ එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලාට එරෙහිව පැමිණිලි භාර ගැනීම සදහා වි...