පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු පමණක් ඉලක්ක කරගෙන අතුරලියේ රතන හිමි දියත් කළ අවස්ථාවාදී වැඩෙන් සිදුවන්නේ සම්ප්‍රදායික මුස්ලීම් මිනිසුන් අන්තවාදයට තල...