ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි බලශක්ති අර්බුදයට තිරසාර පිළියම් සෙවීමට මේ වනවිට රජයේ අවධානය යොමුවී තිබෙන බවත් ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතනයන්හි බලශක්ති සංරක...