ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති,අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි ජාතිත තරුණ සේවා මධ්‍යස්ථානය විසින් සංවිධානය කරනු ලබ...