ශ්‍රී ලාංකේය තාරුණ්‍යය අන්තවාදී වීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතිඥ එරන්දික වැලිඅංගේ මහතා ගේ ප්‍රධ...