ත්‍රස්තවාදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නීති පද්ධතියක් හදිසි නීතිය ඉවත් කිරීමට පෙර සම්මත කරගත යුතුයැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි....