සූර්ය බල සංග්‍රාමය වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා මධ්‍යම ජාලයට සම්බන්ධ කුඩා පරිමාණ සූර්ය බලාගාර 90ක් ඉදි කිරීම සඳහා සුදුසු ග්‍රිඩ් උපපොළවල් 17ක...