වත්මන් අපගේ රජය විසින් උපාධිධාරීන් විසි දෙදහසක් රාජ්‍ය සේවයට බදවා ගැනීමේ ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙන බවත් ඉන් කොටසක් උතුරු නැගෙනහ...