හම්බන්තොට වීරවිල ප්‍රදේශයේ පසුගියදා පැවති යොවුන්පුරය භුමියේ කුණු කසල ඉවත්කර නොමැතිබවත් ඒ තුල යට ඇඳුම් සහ උපත් පාලන කොපු හමුවී ඇති බව සඳහන...