මල්වතු හා අස්ගිරි පාර්ශව විසින් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට විශේෂ ගෞරවයක් ලබාදෙනු ලැබීය. ඔහුගේ චරිතය සහ සේවය විග්‍රහ කරමින්  පසුගිය...