මේවනවිට විල්පත්තුව පිලිබඳ මාධ්‍ය සන්දර්ශන පැවැත්වෙන බවත් ඒ නිසා යහපාලන ආණ්ඩුව යටතේ කොතරම් ප්‍රමාණයක් වනය  විනාශ කර තියනවාද නැද්ද පිළිබදව ...