හම්බන්තොට මිරිජ්ජවිල තෙල් පිරිපහදු සංකීර්ණය හා සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල් තැබීමේ උත්සවය සජීවීව මෙතැනින් නරඹන්න