2019 මාර්තු මස 20 වන දිනට යෙදී තිබූ දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාගේ 77 වන ජන්ම දින සැමරුම, අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්...